samen maken we wonen mooier

Privacy Statement.

Inleiding

KRACHT Makelaars is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van onze diensten, websites, apps en sociale media kanalen (hierna: ‘KRACHT Makelaars platform’). KRACHT Makelaars respecteert de privacy van alle gebruikers en hecht er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Kracht Makelaars wordt in deze Privacy policy uiteengezet.

Welke gegevens worden er verwerkt

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, verkopers, verhuurders, collega makelaars, woningontwikkelaars of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt met een zoekprofiel, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een klantprofiel (voor bijvoorbeeld Funda.nl of Pararius.nl) of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht.

Daarnaast kunt u wanneer u overgaat tot het huren van een woning de navolgende (persoons)gegevens invullen/danwel gegevens aanleveren: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, inkomen, bron van inkomen, huidige leef- en woonsituatie, etc. Deze gegevens kunt u aanleveren in een met wachtwoord beveiligde omgeving. U kunt via het platform ook bepaalde diensten afnemen waarbij u (persoons)gegevens invult en wij deze dus verwerken.

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij ook verkrijgen via een collega makelaar indien deze gebruik maakt van onze diensten.

Doel van de verwerking van de gegevens

KRACHT Makelaars gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

Algemeen klantcontact 
KRACHT Makelaars gebruikt de door u verstrekte (persoons)gegevens voor de levering van de door u, via het KRACHT Makelaars platform, gevraagde diensten. Dit kunnen de navolgende diensten zijn: een berichtenservice met het aanbod van huizen dat past bij het door u opgegeven zoekprofiel, het bewaren van woningen.

De site bevat diverse formulieren waarmee je snel informatie aan kunt vragen. Wij zullen zeer zorgvuldig met de ingestuurde gegevens omgaan en wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel zoals beschreven bij het formulier. Ook als je ons een e-mail stuurt met een vraag zullen wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en de gegevens alleen gebruiken om de vraag te beantwoorden. Je gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is.

E-mailnieuwsbrief en notificatie nieuwe woningen

Via deze site kun je je aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van krachtmakelaars.nl, of de woning-notificatie voor nieuw aanbod. Hiervoor hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van de betreffende nieuwsbrief. / notificatie. Aanmelden gaat via confirmed opt-in (je moet de aanmelding via een e-maillink bevestigen). In elke nieuwsbrief is een persoonlijke afmeldlink opgenomen waarmee je de aanmelding direct kunt stopzetten. Voor het versturen van de algemene nieuwsbrief wordt de e-maildienst MailChimp.com gebruikt. Jouw e-mailadres zullen wij nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is. De nieuwsbrief kan berichten bevatten van de bij KRACHT Makelaars aangesloten partners welke actief zijn binnen het wonen domein.

Social sites 
Voor het social media platform, verwijzen we u naar informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van het betreffende social media platform.

Genereren traffic
Woningadresgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van traffic naar de KRACHT Makelaars website. KRACHT Makelaars heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden. Om de site te kunnen verbeteren gebruikt KRACHT Makelaars Google Analytics als meettool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te kunnen ontdekken.

Personalisatie 
KRACHT Makelaars kan de gegevens uit uw KRACHT Makelaars account en de door u op het KRACHT Makelaars Platform verstrekte gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel van u op te bouwen. Met dit profiel kan KRACHT Makelaars de content en advertenties op het KRACHT Makelaars platform afstemmen op uw interesses zodat het platform voor u relevanter wordt.

Onderzoek 
De gegevens uit uw KRACHT Makelaars account en de door u op het KRACHT Makelaarsplatform verstrekte gegevens kunnen door KRACHT Makelaarsgebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van haar dienstverlening richting gebruiker. KRACHT Makelaars zorgt ervoor dat de gebruikte gegevens en uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele gebruikers.

Verstrekking persoonsgegevens aan verwerkers

KRACHT Makelaars zal de persoonsgegevens aan verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die KRACHT Makelaars met deze partijen sluit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KRACHT Makelaars verstrekt persoonsgegevens aan derden indien u daarvoor toestemming of opdracht heeft gegeven, zoals het verstrekken van informatie van (kandidaat) huurders aan verhuurders,  (kandidaat) kopers aan verkopers, notarissen en taxateurs, en visa versa.

Verder verstrekt KRACHT Makelaars ook persoonsgegevens aan derden, omdat zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het genereren van traffic naar de KRACHT Makelaars website teneinde het woningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.

Ook verstrekt KRACHT Makelaars persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen

KRACHT Makelaars respecteert de privacy van iedere gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Zo heeft alleen geautoriseerd personeel toegang tot uw gegevens om verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking te voorkomen.

KRACHT Makelaars spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

KRACHT Makelaars zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en de eventuele plicht u te informeren.

De aansprakelijkheid van KRACHT Makelaars voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden is uitgesloten.

Rechten van gebruikers

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid Hiervoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@krachtmakelaars.nl. Houdt er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@krachtmakelaars.nl. Ook kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken voor zover KRACHT Makelaars uw persoonsgegevens op deze grondslag verwerkt.

KRACHT Makelaars zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze door KRACHT Makelaars vernietigd.

Aanpassen Privacy statement

KRACHT Makelaars kan de Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie van de Privacy statement op de website te plaatsen. KRACHT Makelaars raadt u daarom aan om de website regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de manier waarop KRACHT Makelaars persoonsgegevens verwerkt.

Deze Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

Vragen en klachten

Indien er vragen over deze Privacy policy zijn en/of de wijze waarop KRACHT Makelaars gebruik maakt van persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld. Zo kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van een passende oplossing.

Mocht u aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan hierover meer informatie worden gevonden.